അടിയന്തര സഹായത്തിന് ഈ നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടുക

അടിയന്തര സഹായത്തിന് ഈ നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടുക

ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി നമ്പരുകള്‍

ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍ : 1077
ഇടുക്കി : 0486 2233111, 9061566111, 9383463036
എറണാകുളം : 0484 2423513, 7902200300, 7902200400
തൃശ്ശൂര്‍ : 0487 2362424, 9447074424 പാലക്കാട് : 0491 2505309, 2505209, 2505566
മലപ്പുറം : 0483 2736320, 0483 2736326
കോഴിക്കോട് : 0495 2371002
കണ്ണൂര്‍ : 0497 2713266, 0497 2700645, 8547616034
വയനാട് : 04936 204151,9207985027
Disaster Management Section Collectorate Pathanamthitta Dy.Collector ( Disaster Management) 0468-2322515 , 8547610039 Collectorate, Pathanamthitta 04682222515 CA to District Collector 04682222505 Tahsildar Adoor 04734224826, 9447034826 Tahsildar Kozhencherry 04682222221, 9447712221 Tahsildar Mallappally 04692682293, 9447014293 Tahsildar Ranni 04735227442, 9447049214 Tahsildar Thiruvalla 04692601303, 9447059203 Tahsildar Konni 04682240087, 8547618430
Ranni : 04735227442
Kerala State Emergency Operations Cetnre – 04712364424, Fax: 04712364424
Kerala State Disaster Management Cotnrol Room – 04712331639, Fax: 04712333198

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY