കേരളത്തില്‍ തടങ്കല്‍പാളയങ്ങള്‍ പണിതാല്‍ ഇടിച്ചുനിരത്തി അറബിക്കടലിലെറിയും: കെ.എം ഷാജി

SHARE