ഷൊര്‍ണൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വര്‍ഷങ്ങളായി അനുഭവിച്ചു. കൊണ്ടിരുന്ന കൂടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് അറുതിയായത് ഷൊര്‍ണൂരിന്റെ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാണ്. പി.കെ ശശി എം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഷൊര്‍ണൂരിലെ ഭാരതപ്പുഴയിലെ തടയണ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് ഷൊര്‍ണൂരിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന വികസന പദ്ധതികളില്‍ മികച്ച നേട്ടമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്‍ പോലും സമ്മതിക്കും. കിഫ്ബിയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ വികസന മുന്നേറ്റം ഷൊര്‍ണൂര്‍ മണ്ഡലം എം.എല്‍.എ പി.കെ ശശിയുടെകളില്‍ ഭദ്രം. ഈ കൂടി വെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകണമെങ്കില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണ ശൃംഖല മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി കിഫ്ബി മുഖാന്തിരം 19.67 കോടി എല്‍.എ ടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി. പുതിയ പൈപ്പ് ലൈന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഏകദേശം 55 കോടി രൂപയാണ് ഷൊര്‍ണൂര്‍ നഗരസഭയിലെ കുടി വെള്ള പ്രശ്‌നത്തിന് ശ്വാശ്വത പരിഹാരം കാണാന്‍ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവാക്കിയത്. അതുപോലെ നെല്ലായി മാവുണ്ടിരിക്കടവ് റോഡ് 4.50 കോടി രൂപ ചെലവില്‍ പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു.