കെ.ടി ജലീല്‍

ആ വടി പിണറായിക്കു തന്നെ തിരിച്ചടിയായി