ബഷീര്‍ വള്ളിക്കുന്ന്‌

അതാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും മോദിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

‘മെര്‍സല്‍’ കണ്ട് പേടിച്ച സംഘികളും ‘സന്ദേശം’ കണ്ട് ചിരിച്ച മലയാളിയും