മുഖ്യമന്ത്രി

സ്കൂളുകളില്‍ നിന്ന് മലയാളത്തെയും പുറത്താക്കി ഇടത് സർക്കാർ