വനിതാ മതില്‍

വനിതാ മതിലിലൂടെ സി.പി.എം. നടപ്പാക്കിയെന്ന് പറയുന്ന നവോത്ഥാനം വെറും തട്ടിപ്പ്: കെ.എം.ഷാജി എം.എൽ.എ.