ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്

വന നശീകരണം തടയാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്