കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില ഇടിഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 20രൂപയും പവന് 160 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 2990 രൂപയും പവന് 23,920 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണവില.

ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 3010രൂപയും പവന് 24080രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. ഫെബ്രുവരി 20-നാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 3145രൂപയും പവന് 25160 രൂപയുമായിരുന്നു സ്വര്‍ണ്ണനിരക്ക്.