കോഴിക്കോട്: ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് കളക്ടര്‍ കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവാഹ ചടങ്ങുകളിലും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുക്കാവുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ ഇളവുകൾ

1,കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് കൊണ്ട് വിവാഹം- അനുബന്ധചടങ്ങുകളിൽ പരമാവധി 50 ആളുകൾക്കും ശവസംസ്കാരം-മരണാനനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പരമാവധി 20 ആളുകൾക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്ട്രറിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .

2. കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് കൊണ്ട് യോഗസെന്ററുകൾ ,ജിംനേഷ്യങ്ങൾ , ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ എന്നിവ പരിശീലനത്തിനായി തുറന്നുപ്രവർത്തികാവുന്നതാണ് എന്നാൽ പരിശിലിപ്പിക്കുന്നവരും,പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുമൊഴികെ മറ്റാർക്കും ഗ്രൗണ്ടുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടിയിരിക്കില്ല .

3. സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ,ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടുകൾ എന്നിവയിലും കായിക -പരിശീലനങ്ങൾ
നടത്താവുന്നതാണ്

4. മേൽപറഞ്ഞ എല്ലാ കൂടിച്ചേരലുകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നവർ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നുവെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നുവെന്നും ,മറ്റ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്

5. രോഗവ്യാപന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കണ്ടയെന്റ് സോണുകളല്ലാത്ത , പ്രദേശങ്ങളിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സമയം ഇനിയൊരുത്തരവുണ്ടാവുന്നത് വരെ വൈകിട്ട് 7.00 മണിവരെയായിരിക്കും

6,വ്യാപര സ്ഥാപനങ്ങൾ,കായിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ,സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ കോവിഡ് 19 ജാഗ്രത പോർട്ടലിലെ വിസിറ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് . ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ / കായിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

മേൽപറഞ്ഞ ഇളവുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിലും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നപക്ഷം 2020 ലെ എമ്മിഡമിക് ഓർഡിനൻസ് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005 ,ഐ.പി.സി സെക്ഷൻ (188 എന്നിവ പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതും നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.