തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഗണ്യമായി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് നീക്കം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് താരിഫ് പെറ്റീഷന്‍ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിച്ചു. ഗാര്‍ഹിക, വ്യവസായ ഉപയോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തണമെന്നാണ് താരിഫ് പെറ്റീഷനില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

നടപ്പുസാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഉള്‍പ്പെടെ വരുന്ന നാലു വര്‍ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവു ചെലവു കണക്കുകളും വൈദ്യുതി നിരക്കു സംബന്ധിച്ച താരിഫ് പെറ്റീഷനുമാണ് ബോര്‍ഡ് നല്‍കിയത്.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നോ നാലോ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഹിയറിങ് നടത്തിയ ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. ബോര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട വര്‍ധനവ് അതേപടി അനുവദിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം.