കേരള സന്തോഷ് ട്രോഫി ടീം കോച്ച് സജീവന്‍ ബാലനുമായി ചന്ദ്രിക ചീഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്റര്‍ കമാല്‍ വരദൂര്‍സംസാരിക്കുന്നു….