\

ഐഐഎം:  ആദ്യ വിദേശ കേന്ദ്രം ദുബൈയില്‍ ജൂണില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കും

ട്രംപിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയില്‍ ഇന്ദ്ര നൂയിയും