നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ കിഫ്ബി വഴി 191.13 കോടി രൂപയുടെ പ്രവ ര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത്. നിരവധി റോഡുകളുടെയും ബൈ പ്പാസുകളുടെയും നിര്‍മാണങ്ങളാണ് കിഫ്ബിയു ടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്നത്. ബൈപാസു കളായി നിര്‍മിക്കുന്ന റോഡുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കു ന്നതോടെ ഗ്രാമീണറോഡുകളുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറും.ഗതാഗതം സുഗമമാകുന്നതോടെ കൂടുതല്‍ ബസ് സര്‍വിസുകളും ആരംഭിക്കും. കിഫ്ബി വഴി ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ന്നും കാര്യപ്രാപ്തിയും ലോകപരിചയവും കുറവു ള്ള ചിലരാണ് പദ്ധതികള്‍ വിലയിരുത്താനെത്തുന്ന കെ.ബി ത് – ഗണേഷ്‌കുമാര്‍
പദ്ധതികള്‍: വിവിധ റോഡുകളുടെ നിര്‍മാണം, കുമാര്‍ – 219.5 കോടി. പട്ടാഴി വടക്കേക്കര തലവൂര്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി, 60.13. ഏനാത്ത് പത്തനാപുരം റോഡ്, 66.50 കോടി. പൂ ക്കുന്നിമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി, 33.45 കോടി.