ട്രെയ്ന്‍ നമ്പര്‍: 12081 കണ്ണൂര്‍-തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസ്, കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തീയതി: 17. 08. 2017- 24. 08. 2017, ആലുവയിലെത്തുന്ന സമയം: 9:14/9:15
ട്രെയ്ന്‍ നമ്പര്‍: 12082 തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂര്‍ ജനശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന തീയതി: 17. 08. 2017- 24. 08. 2017,ആലുവയിലെത്തുന്ന സമയം: 18:34/18:35
ട്രെയ്ന്‍ നമ്പര്‍: 12695 ചെന്നൈ സെന്‍ട്രല്‍-തിരുവനന്തപുരം എക്‌സ്പ്രസ്, ചെന്നൈയില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന തീയതി: 17. 08. 2017- 23. 08. 2017, ആലുവയിലെത്തുന്ന സമയം: 02:40/02:41
ട്രെയ്ന്‍ നമ്പര്‍: 12696 തിരുവനന്തപുരം-ചെന്നൈ എക്‌സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന തീയതി: 17. 08. 2017- 24. 08. 2017, ആലുവയിലെത്തുന്ന സമയം: 21:50/21:51