ടോക്യോ: 2032 ലെ ഒളിമ്പിക്‌സ് വേദി തീരുമാനിച്ചു.ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ നഗരമായ ബ്രസ്‌ബൈയ് തീരഞ്ഞെടുത്തു.

ഒളിമ്പിക്‌സ് കമ്മറ്റിയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

മൂന്നാം തവണയാണ് ഓസ്‌ട്രേയിയ ഒളിമ്പിക്‌സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.