ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ ഭാഗത്തേക്ക്

ജനശതാബ്ദി
എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്
കോയമ്പത്തൂര്‍ പാസ്സഞ്ചര്‍
പരശുറാം
എഗ്മോര്‍
ഏറനാട്
കോയമ്പത്തൂര്‍ ഇന്റര്‍സിറ്റി
മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്ക്
മംഗളൂര്‍ SF
അന്ത്യോദയ
മംഗളൂര്‍ ലഃു
മംഗളൂര്‍ മെയില്‍
യെശ്വന്തപുരം