രാജ്യത്തെ പാചകവാതക വില വീണ്ടും കൂട്ടി. ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന് 3.50 രൂപയാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ കേരളത്തില്‍ 14.2 കിലോ സിലിണ്ടറിന് 1010 രൂപയായി. 3.50 രൂപ കൂട്ടിയതോടെ ഭൂരിഭാഗ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1000 കടന്നു. 2021 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന് 190 രൂപയിലധികമാണ് കൂട്ടിയത്.

മേയ് മാസത്തില്‍ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വില വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്. മേയ് 7ന് 50 രൂപയാണ് കൂട്ടിയത്.