ആശുപത്രി യാത്രക്ക് പാസ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പോലീസ്. മെഡിക്കല്‍ രേഖകള്‍ കയ്യില്‍ കരുതിയാല്‍ മതി. ഓണ്‍ലൈനില്‍ പാസിന് ആവശ്യക്കാര്‍ വര്‍ധിച്ച സാഹചര്യതത്തിലാണ് പുതിയ അറിയിപ്പ്. അത്യാവശ യാത്രക്ക് മാത്രമാണ് നിലവില്‍ പാസ് അനുവദിക്കുന്നത്. അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങന്‍ പോകുന്നവര്‍ സത്യവാങ്മൂലം കരുതിയാല്‍ മതി