സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. 120 രൂപയുടെ കുറവാണ് പവന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ?ഗ്രാമിന് 15 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 4445 രൂപയായി. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 35,560 രൂപയായി.

ഇന്നലെ 4460 രൂപയായിരുന്നു ഒരു ?ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. പവന് 35,680 രൂപയായിരുന്നു.