കണ്ണൂര്‍: സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ മോഷണം. ജയില്‍ കോമ്പൗണ്ടിനകത്താണ് മോഷണം നടന്നത്. 1,92,000 രൂപ മോഷണം പോയി. ജയില്‍ കോമ്പൗണ്ടിലെ ഫുഡ് കൗണ്ടറില്‍ നിന്നാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.