കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിച്ചു.പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 36,720 രൂപയായി. 4590 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 36,640 രൂപയായിരുന്നു.സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ വില. സ്വര്‍ണ്ണ വില ഇനിയും ഉയരാണ് സാധ്യത.