കോഴിക്കോട്: പിഎസ്‌സിയുടെ എസ്എസ്എൽസി തല പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് 150 തസ്തികകൾ. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ എൽഡിസി, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ്, ക്ലാർക്ക്/ടൈപ്പിസ്റ്റ്, എൽഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഫീൽഡ് വർക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തസ്തികകളിലാണു ഫെബ്രുവരിയിൽ പൊതുപരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.

ഇതിനായി ഇന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 12 വരെ കൺഫർമേഷൻ നൽകണം. സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള ലിമിറ്റഡിലെ പ്യൂൺ തസ്തികയിൽ ഡിസംബർ 4 മുതൽ 23 വരെയാണു കൺഫർമേഷൻ നൽകേണ്ടത്.

നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കൺഫർമേഷൻ നൽകാത്തവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കും. കൺഫർമേഷൻ സമയപരിധിക്കു ശേഷം പരീക്ഷാ തീയതിയും സമയവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 100 മാർക്കിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷ 75 മിനിറ്റായിരിക്കും.

കൺഫർമേഷൻ:‌‌ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കുക

  •  ഒന്നിലധികം തസ്തികയിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും കൺഫർമേഷൻ നൽകണം.
  • ഏതു ഭാഷയിലുള്ള ചോദ്യക്കടലാസ്സാണ് (മലയാളം / തമിഴ് / കന്നഡ) ആവശ്യമെന്നും ഏതു ജില്ലയിലാണു പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതെന്നും രേഖപ്പെടുത്തണം. ഉദ്യോഗാർഥി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഷയിലെ ചോദ്യക്കടലാസ് മാത്രമേ ലഭ്യമാക്കൂ.
  • പ്രൊഫൈലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കമ്യൂണിക്കേഷൻ മേൽവിലാസത്തിലെ ജില്ല തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാനും തിരഞ്ഞെടുക്കണം.