ജില്ലയുടെ കിഴക്കന്‍ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസ നത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്ന മലയോര ഹൈവേയുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലേക്ക്. 46.1കി – ലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യത്തിലാണ് ജി ല്ലയില്‍ മലയോര ഹൈവേ കട ന്നുപോകുന്നത്. ഹൈവേ നിര്‍മാണത്തിന് 205 കോടി രൂപയാണ് കിഫ്ബി ്യു ധനസഹായം. ഹൈവേ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടു കൂടി കിഴക്കന്‍ മേഖലയില്‍ വന്‍ വികസനമാണ് യാഥാര്‍ഥ്യമാവുക മന്ത്രി കെ. രാജു
പദ്ധതികള്‍: പുനലൂര്‍ താലൂക്കാശുപത്രി, 68.59 കോടി, പുനലൂര്‍ ടൗണ്‍ റോഡിന്റെ നവീ കരണം , 15.15 കോടി, പുനലൂര്‍ ഗവ. എച്ച്.എ സ്എസ്, മൂന്നു കോടി, പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം, പുനലൂര്‍, അഞ്ചു കോ – ടി, അച്ചന്‍കോവില്‍ പ്രീ – മെട്രിക് ഹോസ്റ്റല്‍, അ ഞ്ചു കോടി, ആയൂര്‍ അ – അഞ്ചല്‍ പുനലൂര്‍ റോഡ്, 81.22 കോടി, വാളകം ത – ടിക്കാട് അഞ്ചല്‍ മാര്‍ക്ക് ്യു റ്റ്ജ ന്‍മാത്ര അടുക്ക ്യു ലമൂല റോഡ്, 19.7 കോ ടി, കോക്കാട് തടിക്കാട് പൊലിക്കോട് റോഡ്, 10 കോടി.