തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്നു മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വര്‍ഷാവസാന വിലയിരുത്തലും ക്ലാസ് കയറ്റവും സംബന്ധിപ്പ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ്. ഒന്നു മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും അടുത്ത ക്ലാസിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കേണ്ടതുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ കുട്ടികളുടെ പഠനനിലവാരം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. അതിനായി സംസ്ഥാന തലം മുതല്‍ സ്‌കൂള്‍ തലം വരെ നടപ്പാക്കേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിരന്തരവിലയിരുത്തലും വര്‍ഷാന്ത്യവിലയിരുത്തലും പരിഗണിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഗ്രേഡ് നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും അതാത് സ്‌കൂളില്‍ ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും സബ്ജക്ട് കൗണ്‍സില്‍ ചേര്‍ന്ന് വിലയിരുത്തലിന്റെ സ്‌കോറിങ് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. ഉത്തരവിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതത് പ്രഥമാധ്യപകര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.