സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം പവന് 36,400 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 4550 രൂപയും. എന്നാൽ 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന് വിലയില്‍ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പവന് എട്ട് രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 4963 രൂപ വച്ച് 39,704 രൂപയാണ് വില.

അതേസമയം ദേശീയതലത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം പവന് എട്ട് രൂപ കുറഞ്ഞ് 38200 രൂപയാണ് ഇന്ന് വില. ഗ്രാമിന് 4775 രൂപയും. 24 കാരറ്റിലും വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പവന് എട്ട് രൂപ കുറഞ്ഞ് 39000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞ് 4875 രൂപയും.