കോഴിക്കോട്: പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വീണ്ടും വില വര്‍ധിച്ചു. പെട്രോളിന് 16 പൈസ വര്‍ധിച്ച് 77.24 രൂപയും ഡീസലിന് ഏഴ് പൈസ വര്‍ധിച്ച് 69.61 രൂപയുമാണ്. രണ്ടുദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഡീസലിനു വില വര്‍ധിക്കുന്നത്.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പെട്രോള്‍,ഡീസല്‍ വില (ലീറ്ററില്‍)

തിരുവനന്തപുരം   77.25, 69.62
കൊല്ലം               77.76, 69.74
പത്തനംതിട്ട      76.6, 68.95
ആലപ്പുഴ          76.28, 68.64 

ആലപ്പുഴ      76.28, 68.64
കോട്ടയം      76.27, 68.62
ഇടുക്കി        76.76, 69.07
എറണാകുളം   75.9, 68.3
തൃശൂര്‍          76.43, 68.77
പാലക്കാട്     76.53, 68.91
കോഴിക്കോട്  76.23, 68.62
മലപ്പുറം         76.53, 68.91
വയനാട്          76.94, 69.26
കണ്ണൂര്‍           78.2, 70.47
കാസര്‍കോട്   76.69, 69.09