2021 മാര്‍ച്ചിലെ ഹയര്‍സെക്കന്ററി/ വൊക്കേഷണല്‍ഹയര്‍സെക്കന്ററി ഒന്നാം വര്‍ഷ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം നാളെ 27/11/2021ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

Web sites-
www.keralresults.nic.in, www.dhsekerala.gov.in,
www.prd.kerala.gov.in,
www.results.kite.kerala.gov.in, www.kerala.gov.in