കൊച്ചി: തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 33,600 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,200 രൂപയും.

മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് പവന് 34,440 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്‍ണ വില. മാര്‍ച്ച് ഇതുവരെ പവന് 840 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിന് പവന് 33,160 രൂപയായിരുന്നു വില. ഇതാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. ഫെബ്രുവരി 27,28 തീയതികളില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ആയിരുന്നു വില. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 34,160 രൂപയായിരുന്നു വില. . ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് 36,800 രൂപയായിരുന്നു വില.